Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda

(“Sl. glasnik RS”, br. 27/2010, 67/2010, 70/2010 – ispr., 44/2011 i 77/2011)

.

I. Uvodne odredbe

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda (u daljem tekstu: proizvodi) i to za: naziv proizvoda; senzorska, fizička i hemijska svojstva, kao i sastav proizvoda; senzorska, fizička i hemijska svojstva sirovina; vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; metode za ispitivanje kvaliteta proizvoda; tehnološke postupke koji se primenjuju u proizvodnji; pakovanje i deklarisanje; dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Uslovi propisani ovim pravilnikom moraju da budu ispunjeni u proizvodnji i prometu proizvoda.

Član 2.
Za srodne proizvode proizvođač je dužan da donese proizvođačku specifikaciju pre početka proizvodnje tih proizvoda.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, podatke o osnovnoj sirovini i dodatim sastojcima, osnovne zahteve za kvalitet proizvoda (fizička, hemijska i senzorska svojstva), izveštaj o izvršenom ispitivanju bezbednosti proizvoda i podatke koji su u skladu sa propisom kojim se uređuje deklarisanje i označavanje.

Senzorska svojstva srodnih proizvoda moraju da budu u skladu sa svojstvima osnovne sirovine i dodatih sastojaka, navedenim u proizvođačkoj specifikaciji.

O donetim proizvođačkim specifikacijama iz stava 2. ovog člana proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:
1) evidencijski broj proizvođačke specifikacije;
2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
3) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
4) datum izvršenog ispitivanja bezbednosti proizvoda utvrđenih u proizvođačkoj specifikaciji.
.

II. Uslovi u pogledu kvaliteta proizvoda

1. Naziv proizvoda

Član 3.
Proizvodi se stavljaju u promet pod sledećim nazivima:
1) voćni sok;
2) koncentrisani voćni sok;
3) voćni sok u prahu (dehidrisani voćni sok);
4) voćni nektar.
Srodni proizvodi se stavljaju u promet tako što se nazivu proizvoda iz stava 1. ovog člana dodaju reči:„sa dodatkom …”.

Član 4.
Voćni sok je proizvod dobijen mehaničkom preradom jedne ili više vrsta tehnološki zrelog, svežeg, ohlađenog ili zamrznutog voća, koji nije fermentisao ali može da fermentiše, konzervisan isključivo fizičkim postupcima čiji ukus, boja i aroma moraju da budu karakteristični za vrstu voća od koga je voćni sok proizveden.

Aroma, voćna pulpa ili voćne ćelije koje su izdvojene iz soka u toku proizvodnje mogu da se vrate u isti voćni sok.

Voćni sok od citrus voća proizvodi se od jestivog (mesnatog) dela ploda.
Voćni sok od limete može da se proizvede iz celog ploda ako se odgovarajućim tehnološkim postupkom postigne da što manje sastojaka nejestivog dela ploda pređe u sok.
Član 5.
Voćni sok od koncentrisanog voćnog soka je vrsta voćnog soka koji se dobija tako što se koncentrisanom voćnom soku ponovo doda ona količina vode koja je izdvojena prilikom koncentrisanja (rekonstituisanje).

Voda koja se dodaje koncentrisanom voćnom soku mora da ima karakteristike vode za piće, a posebno njena hemijska, mikrobiološka i senzorska svojstva, tako da nakon razređivanja ne menja kvalitet voćnog soka.

Voćnom soku od koncentrisanog voćnog soka mogu da se dodaju aroma, voćna pulpa ili voćne ćelije, izdvojene u toku njegove proizvodnje ili aroma, voćna pulpa i voćne ćelije od iste vrste voća.

Voćni sok od koncentrisanog voćnog soka mora da ima senzorske i fizičko-hemijske osobine kakve bi imao da je proizveden kao voćni sok od iste vrste voća.

Član 6.

Koncentrisani voćni sok je proizvod koji se dobija od voćnog soka jedne ili više vrsta voća, fizičkim izdvajanjem određene količine prirodno sadržane vode, konzervisan isključivo fizičkim postupcima.

Ako je koncentrisani voćni sok namenjen krajnjem potrošaču, količina izdvojene vode mora da bude najmanje 50% od početne zapremine.

Član 7.
Voćni sok u prahu je proizvod koji se dobija od voćnog soka jedne ili više vrsta voća, fizičkim izdvajanjem gotovo celokupnog sadržaja vode, konzervisan isključivo fizičkim postupcima.

Član 8.
Voćni nektar je proizvod koji se dobija dodavanjem vode i šećera i/ili meda u proizvode iz čl. 4, 5, 6. i 7. ovog pravilnika ili u voćnu kašu, koncentrovanu voćnu kašu ili mešavinu tih proizvoda, koji nije fermentisao ali može da fermentiše.

U proizvodnji voćnog nektara može da se doda voda tako da količina voćnog soka i/ili voćne kaše gotovog proizvoda izražena u procentima po zapremini gotovog proizvoda nije manja od vrednosti datih u Tabeli 10.

U voćni nektar može da se doda šećer i/ili med do 20% od ukupne mase gotovog proizvoda.

Pri proizvodnji voćnih nektara bez šećera ili voćnih nektara sa niskom energetskom vrednošću, šećeri mogu u potpunosti ili delimično da se zamene zaslađivačima čiji kvalitet i uslovi upotrebe su određeni propisom o aditivima i njihovim mešavinama.

Voćni nektari od jedne ili više vrsta voća iz Tabele 10, tač. 2. i 3, kao i voćni nektar od kajsije, mogu da se proizvode bez dodatka šećera, meda i/ili zaslađivača.

Član 9.
Voćni sok, koncentrisani voćni sok i voćni nektar, u zavisnosti od sadržaja nerastvorljivih sastojaka voća (suspenzoida), može da se proizvodi kao bistar, mutan ili kašast.

Bistar je onaj proizvod iz stava 1. ovog člana koji se dobija bistrenjem i filtriranjem voćnog soka, koji sadrži sok iz voćnih ćelija sa rastvorljivim sastojcima.

Kod bistrog voćnog soka od citrusa posle dužeg stajanja toleriše se pojava minimalnog taloga poreklom od voća.

Mutan je onaj proizvod iz stava 1. ovog člana koji se dobija delimičnim bistrenjem voćnog soka, koji pored soka iz voćnih ćelija sa rastvorljivim sastojcima sadrži fino dispergovane koloidne čestice.

Proizvod iz stava 4. ovog člana može da ima minimalan talog poreklom od voća koji nestaje pri blagom mešanju.

Kašast je onaj proizvod iz stava 1. ovog člana koji pored soka iz voćnih ćelija sa rastvorljivim sastojcima sadrži nerastvorljive sastojke voća koji mogu delimično da se talože.

2. Sirovine, dodaci i druge supstance koje se upotrebljavaju u proizvodnji

Član 10.
Sirovine koje se koriste u proizvodnji voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova i voćnih sokova u prahu su: voće, voćna kaša, koncentrisana voćna kaša, šećeri i voćna pulpa ili voćne ćelije.

U proizvodnji voćnih nektara i srodnih proizvoda, pored sirovina iz stava 1. ovog člana, može da se koristi med.

Član 11.
Voće jesu sve vrste voća i to sveži, ohlađeni ili zamrznuti zdravi plodovi, bez znakova kvarenja, sa odgovarajućim stepenom zrelosti, koji sadrže sve bitne sastojke potrebne za proizvodnju proizvoda.

Paradajz se ne ubraja u voće.
Povrće, lekovito i aromatično bilje, kao i drugi dodaci mogu da se koriste u proizvodnji srodnih proizvoda.

Član 12.
Voćna kaša je proizvod dobijen preradom jestivog dela celog ploda, oljuštenog ili neoljuštenog, bez izdvajanja soka, koji nije fermentisao ali može da fermentiše.

Član 13.
Koncentrisana voćna kaša je proizvod dobijen od voćne kaše, fizičkim izdvajanjem dela prirodno sadržane vode.

Član 14.
Šećeri koji mogu da se upotrebe u proizvodnji voćnih sokova, voćnih nektara i srodnih proizvoda su:
1) polubeli šećer;
2) beli šećer;
3) ekstra beli šećer;
4) šećerni rastvor;
5) invertni šećerni rastvor;
6) invertni šećerni sirup;
7) dekstroza monohidrat;
8) anhidrovana dekstroza;
9) glukozni sirup;
10) sušeni glukozni sirup;
11) fruktoza;
12) fruktozni sirup;
13) šećeri iz voća.
Šećeri iz stava 1. ovog člana moraju da budu proizvedeni u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet šećera i kvalitet skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe.

U proizvodnji voćnih sokova od koncentrisanih voćnih sokova mogu da se upotrebe šećeri iz stava 1. ovog člana, izuzev šećera iz voća.

U proizvodnji voćnih sokova mogu da se upotrebe šećeri iz stava 1. ovog člana koji sadrže manje od 2% vode, izuzev šećera iz voća.

Član 15.
Med je proizvod čiji je kvalitet uređen propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za med.

Član 16.
Voćna pulpa ili voćne ćelije su proizvodi dobijeni iz jestivog
dela voća iste vrste bez izdvajanja soka.

Voćnu pulpu ili voćne ćelije kod citrusa predstavljaju alveole sa sokom koje se dobijaju iz endokarpa.

Član 17.
Proizvodima mogu da se dodaju vitamini i minerali u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet i uslovi upotrebe aditiva i njihovih mešavina, kao i deklarisanje i označavanje proizvoda.

Voćn sok i voćni sok od koncentrisanog voćnog soka mogu da sadrže aromu, voćnu pulpu ili voćne ćelije koje su izdvojene iz njih u toku prerade, a voćni sok od koncentrisanog voćnog soka može da sadrži navedene sastojke izdvojene i iz voćnog soka iste vrste.

Voćnom soku od grožđa mogu ponovno da se dodaju soli vinske kiseline.

Voćnom soku, voćnom soku od koncentrisanog voćnog soka, koncentrisanom voćnom soku i voćnom soku u prahu, osim voćnog soka od kruške i voćnog soka od grožđa, mogu da se dodaju šećeri:
1) radi korekcije kiselog ukusa, pri čemu količina dodatog šećera (izražena kao suva materija) ne sme da bude veća od 15 g/l voćnog soka;
2) radi korekcije slasti (zaslađivanje), pri čemu količina dodatog šećera (izražena kao suva materija) ne sme da bude veća od 150 g/l voćnog soka.
Ukupna količina šećera dodatog proizvodima iz stava 4. ovog člana za korekciju kiselog ukusa i korekciju slasti ne sme da bude veća od 150 g/l.
Proizvodima može da se doda sok od limuna i/ili koncentrisani sok od limuna najviše do 3 g/l voćnog soka, izraženo kao anhidrovana limunska kiselina, radi korekcije kiselog ukusa.
Proizvodima mogu da se dodaju materije za regulisanje kiselosti u skladu sa propisom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva i njihovih mešavina.
Proizvodima može da se doda ugljen-dioksid (SO2).

Član 18.
Voćnom soku nije dozvoljeno istovremeno dodavati šećere i sok od limuna (koncentrisan ili nekoncentrisan) odnosno materije za regulisanje kiselosti.

Član 19.
U proizvodnji mogu da se koriste sledeće materije:
1) pektolitički enzimi;
2) proteolitički enzimi;
3) amilolitički enzimi;
4) jestivi želatin;
5) tanini;
6) bentonit;
7) silicijum-dioksid, koloidni;
8) aktivni ugalj;
9) hemijski inertna pomoćna sredstva za filtraciju i taloženje (npr. perlit, diatomejska zemlja, celuloza, nerastvorljivi poliamid, polivinilpolipirolidon, polistiren);
10) hemijski inertna pomoćna sredstva za adsorpciju, koja se koriste za smanjenje sadržaja limonoida i naringina u sokovima od citrusa i koja nemaju značajan uticaj na sadržaj limonoid glukozida, kiselina, šećera (uključujući oligosaharide) ili mineralnih materija.

Materije iz stava 1. ovog člana moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet i upotrebu u skladu sa propisima kojima se uređuju aditivi i njihove mešavine, enzimski preparati za prehrambene proizvode, kao i pomoćna sredstava u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

3. Tehnološki postupci prerade

Član 20.
Pri proizvodnji proizvoda mogu da se koriste sledeći postupci:
1) mehanički postupci izdvajanja soka iz voća;
2) fizički postupci, uključujući i ekstrakciju (difuziju) iz jestivih delova voća, osim za sokove od grožđa kada se koriste za proizvodnju koncentrisanih voćnih sokova, pod uslovom da tako dobijeni koncentrisani voćni sokovi ispunjavaju zahteve iz člana 6. ovog pravilnika;
3) desulfitacija fizičkim postupkom -kod soka od grožđa koji je proizveden od grožđa tretiranog sumpor-dioksidom pod uslovom da ukupna količina sumpor-dioksida (SO2) u gotovom proizvodu ne prelazi 10 mg/l soka.

4. Zahtevi za kvalitet i metode za ispitivanje kvaliteta
.
4.1. Opšti zahtevi za kvalitet proizvoda

Član 21.
Voćni sokovi, voćni sokovi od koncentrisanog voćnog soka, voćni nektari i srodni proizvodi mogu da sadrže:
1) etanol -maksimalno 3,0 g/l (g/kg);
2) isparljivu kiselinu izraženu kao sirćetna kiselina ¬maksimalno 0,4 g/l (g/kg);
3) d/l mlečnu kiselinu -maksimalno 0,5 g/l (g/kg), osim voćnih sokova i voćnih nektara od pomorandže, limuna, grejpfruta i mandarine koji mogu da sadrže maksimalno 0,2 g/l (g/kg);
4) hidroksimetil furfural (HMF) -maksimalno 20 mg/l, osim voćnih sokova i nektara od pomorandže, grejpfruta i mandarine koji mogu da sadrže maksimalno 10 mg/l (mg/kg);
5) patulin kod voćnih sokova od jabuke i kruške -maksimalno 50 µg/l.
Koncentrisani voćni sokovi i voćni sokovi u prahu posle rekonstitucije moraju da ispunjavaju zahteve iz stava 1. ovog člana.

4.2. Zahtevi za kvalitet voćnih sokova

Član 22.
Voćni sokovi moraju da ispunjavaju zahteve za kvalitet koji se odnose na minimalnu količinu rastvorljive suve materije bez dodatog šećera (Brix), koji su dati u Tabeli 1 ili u Tabeli 2.

Tabela 1
Zahtevi za kvalitet u pogledu minimalne vrednosti Brix-a voćnih sokova

Naziv voća Latinski naziv Minimalni stepen Brix-a voćnog
soka proizvedenog direktno iz voća
Minimalni stepen Brix-a voćnog
soka proizvedenog rekonstituisanjem
od koncentrisanog
voćnog soka ili voćne kaše
Jabuka (*) Malus domestica 10,0 11,2
Kajsija (**) Borkh. Prunus 10,2 11,2
Banana (**) Armeniaca L. Musa sp. 20,0 21,0
Crna ribizla (*) Ribes nigrum L. 10,5 11,6
Grožđe (*) Vitis vinifera L. ili hibridne vrste
Vitis labrusca L. ili hibridne vrste
13,5 15,9
Grejpfrut (*) Citrus x paradise Macfad. 9,5 10,0
Guava(**) Psidium guajava L.   9,5
Limun (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 7,0 8,0
Mango (**) Mangifera indica L.   15,0
Narandža (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 10,0 11,2
Marakuja (*) Passiflora edulis Sims   13,5
Breskva (**) Prunus persica (L.)
Batsch var. Persica
9,0 10,0
Kruška (**) Pyrus communis L. 11,0 11,9
Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 11,2 12,8
Malina (*) Rubus idaeus L. 6,3 7,0
Višnja (*) Prunus cerasus L. 12,4 13,5
Jagoda (*) Fragaria x ananassa Holandska. 6,3 7,0
Mandarina (*) Citrus reticulata Blanco 10,5 11,2

Kod voćnog soka koji se dobija od voća koje uz naziv sadrži jednu zvezdicu iz Tabele 1, minimalna relativna gustina utvrđuje se u odnosu na vodu na 20/20°C.

Kod voćnog soka koji se dobija od voća koje uz naziv sadrži dve zvezdice iz Tabele 1, a koji se proizvodi kao kašasti, utvrđuje se samo minimalno nekorigovano očitavanje Brix vrednosti (bez korekcije kiseline).

Tabela 2
Zahtevi za kvalitet u pogledu minimalne vrednosti Brix-a voćnih sokova od ostalih vrsta voća

  Latinski naziv Minimalni stepen Brix-a
voćnog soka proizvedenog
direktno iz voća
Minimalni stepen Brix-a voćnog
soka proizvedenog rekonstituisanjem
od koncentrisanog voćnog soka
ili voćne kaše
Američka brusnica Vaccinium macrocarpon Ait. 7,0 7,5
Azerola Malpighia punicifolia L. 6,0 6,5
Žuto-narandžasta malina Rubus chamaemorus L. 8,0 9,0
Mahunica Ampatrum nigrum L. 5,5 6,0
Evropska brusnica Vallinium oxylollus L. 7,0 7,5
Ogrozd Ribas uva-lrispa L. 6,0 7,0
Kivi Altinidia lhinansis Planlh 10,5 11,5
Planinska brusnica Vallinium vitis-idaaa L. 9,0 10,0
Liči Litlhi lhinansis Sonn 11,2 12,0
Dinja Lulumis malo L. 7,5 8,0
Papaja Larila papaya L. 9,0 9,5
Šljiva Prunus domastila L. 10,0 11,2
Dunja Lydonia oblonga Mill. 10,0 11,2
Crvena ribizla Ribas rubrum L. 9,0 10,0
Šipurak Rosa L. spalias. 8,0 9,0
Oskoruša Sorbus auluparia L. 10,0 11,2
Plod pasjeg trna Hippphäarhamnoidas L. 5,0 5,8
Trnjina Prunus spinosa L. 5,0 5,8
Sourson (engl) Annona murilata L. 13,5 14,5
Stonesbaer (engl) Prunus larasus dv. stavnsbaar 14,7 17,3
Šećerna jabuka Annona sljuamosa L. 13,5 14,5
Umbu Spondias tubarosa anuda 8,0 9,0
Lubenica Litrullus lanatus L. 7,5 8,0
Bela ribizla Ribas rubrum L. 9,0 10,0
Limeta Litrus auraanitifolia S. 7,0 8,0

Ako je voćni sok proizveden od koncentrata voća koje se ne nalazi u Tabeli 1 ili Tabeli 2, minimalna vrednost Brix-a rekonstituisanog soka, mora da bude jednaka Brix vrednosti soka ekstrahovanog iz voća od koga je proizveden koncentrat.

 

4.2.1. Posebni zahtevi za kvalitet voćnih sokova

Član 22a

Voćni sokovi moraju, pored zahteva za kvalitet iz čl. 21. i 22. ovog pravilnika, da ispunjavaju i posebne zahteve za kvalitet kojima se ispituje, odnosno ocenjuje identitet i autentičnost voćnih sokova.

Posebni zahtevi za kvalitet voćnih sokova dati su u Tabeli 3, Tabeli 4, Tabeli 5, Tabeli 6, Tabeli 7, Tabeli 8 i Tabeli 9 (u daljem tekstu: Tabele), u kojima su parametri kvaliteta preuzeti iz Code of Practice evropskog udruženja voćnih sokova A.I.J.N – European Fruit Juice Association, osim za voćne sokove od kupine, borovnice i crne zove koji su preuzeti iz švajcarskog dokumenta Schweiz. Lebensmittelbuch, Kapital 28A.

 

Tabela 3
Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od kruške, kajsije i breskve

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Kruška Kajsija Breskva
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,044 iz konc. 1,048 direktan 1,041 iz konc. 1,045 direktan 1,036 iz konc. 1, 040
ºBrix-a (minimum) direktan 11,00 iz konc. 11,90 direktan 10,2 iz konc. 11,2 direktan 9,0 iz konc. 10,0
L-jabučna kiselina g/kg 0,8-4,0 5-20 2-6
Kalijum(K) mg/kg 1000-2000 2000-4000 1400-3300
Ukupan fosfor (P) g/kg 65-200 100-300 110-230
Formolni broj ml 0,1 NaOH/100g 2-17 12-50 15-35
Bezšećerni ostatak g/kg 24-80 35-70 25-50


Tabela 4

Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od jabuke, višnje i grožđa

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Jabuka Višnja Grožđe
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,040 iz konc. 1,045 direktan 1,050 iz konc. 1,055 direktan 1,055 iz konc. 1,065
ºBrix-a (minimum) direktan 10,00 iz konc. 11,20 direktan 12,4 iz konc. 13,5 direktan 13,50 iz konc. 15,90
L-jabučna kis. g/l minimum 3,0 12-27 2,0-7,0
Kalijum (K) mg/l 900-1500 1600-3500 900-2000
Ukupan fosfor (P) mg/l 40-75 150-280 80-180
Formolni broj ml 0,1 mol NaOH/100 ml 3-10 15-50 8-30
Bezšećerni ekstrakt g/l 18-29 45-100 18-32
Sorbitol g/l 2,5-7 10-35 -


Tabela 5

Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od maline, kupine i borovnice

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Malina Kupina Borovnica
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,025 iz konc. 1,028 direktan 1,0305-1,0486 iz konc. - direktan 1,0345-1,0466 iz konc. -
ºBrix-a (minimum) direktan 6,30 iz konc. 7,00 direktan 7,5-13,5 iz konc. - direktan 8,5-12 iz konc. -
L-jabučna kiselina g/l 0,2-0,8 2,9-8,3 1,45-3,33
Kalijum (K) mg/l 1300-2800 1300-2100 1010-1220
Ukupan fosfor (P) mg/l 100-250 220-690** 158-258*
Formolni broj ml 0,1 mol NaOH/100 ml 10-50 7-41 2-4
D-izolimunska kis. mg/l 60-160 6,8-14 20-83
Bezšećerni ekstrakt g/l 23-70 30-46,3 30,4-37,2

* – fosfati (PO4)

Tabela 6
Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od crne ribizle, jagode i nara

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Crna ribizla Jagoda Nar
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,042 iz konc. 1,047 direktan 1,025 iz konc. 1,028 direktan 1,057 iz konc. 1,061
ºBrix-a (minimum) direktan 10,5 iz konc. 11,6 direktan 6,30 iz konc. 7,00 direktan 14 iz konc. 15
L-jabučna kiselina g/l 1-4 0,6-5,0 maksimum 1,5
Kalijum (K) mg/l 2000-4100 1000-2300 1300-3000
Ukupan fosfor (P) mg/l 160-360 100-300 50-170
Formolni broj ml 0,1 mol NaOH/100 ml 7-30 5-26 5-20
D-izolimunska kis. mg/l 125-500 30-90 10-140
Bezšećerni ekstrakt g/l 55-80 15-35 20-60

Tabela 7
Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od pomorandže, limuna i grejpfruta

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Pomorandža Limun Grejpfrut
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,040 iz konc. 1,045 direktan 1,028 iz konc. 1,032 direktan 1,038 iz konc. 1,040
ºBrix-a (minimum) direktan 10 iz konc. 11,2 direktan 7 iz konc. 8 direktan 9,5 iz konc. 10,0
L-jabučna kiselin g/l 0,8-3,0 1,0-7,5 0,2-1,2
Kalijum (K) mg/l 1300-2500 1100-2000 900-2000
Ukupan fosfor (P) mg/l 115-210 80-150 100-200
Formolni broj ml 0,1 mol NaOH/100 ml 15-26 13-26 14-30
D-izolimunska kis. mg/l 65-200 230-500 140-350
Bezšećerni ekstrakt g/l 24-40 65-82 25-40

 

Tabela 8
Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od mandarine, ananasa i pasiflore

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Mandarina Ananas Pasiflora
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,042 iz konc. 1,045 direktan 1,045 iz konc. 1,052 direktan 1,050 iz konc. 1,055
ºBrix-a (minimum) direktan 10,5 iz konc. 11,2 direktan 11,2 iz konc. 12, 8 direktan 12,4 iz konc. 13,5
L-jabučna kiselins g/l 0,5-3,0 1,0-4,0 1,3-5,0
Kalijum (K) mg/l 1000-2300 900-2000 2200-3500
Ukupan fosfor (P) mg/l 90-120 50-150 130-260
Formolni broj ml 0,1 mol NaOH/100 ml 15-26 8-20 20-50
D-izolimunska kis.

 

mg/l

65-200 80-250 170-380
Bezšećerni ekstrakt g/l 24-40 15-40 50-90

 

Tabela 9
Posebni zahtevi za kvalitet voćnog soka od banane, manga i crne zove

 Parametar kvaliteta Vrsta soka/kaše
Banana Mango Crna zova
Relativna gustina 20/20oC (minimum) direktan 1,083 iz konc. 1,088 direktan 1,057 iz konc. 1,061 direktan 1,037-1055 iz konc. -
ºBrix-a (minimum) direktan 20 iz konc. 21 direktan 14 iz konc. 15 direktan 9,1-13,6 iz konc. -
L-jabučna kiselins g/l 2,5-5,0 0,2-1,3 1,62-3,60
Kalijum (K) mg/l 2900-4200 1150-2500 4400-5300
Ukupan fosfor (P) mg/l 160-300 70-180 730-1500*
Formolni broj ml 0,1 mol NaOH/100 ml 14-40 2-20 32-75
D-izolimunska kis.

 

mg/l

50-125 40-200 148-182
Bezšećerni ekstrakt g/l 25-70 25-90 55,2-60,4

* – fosfati (PO4)

 

Član 22b

Ispitivanje, odnosno ocenjivanje identiteta i autentičnosti voćnih sokova vrši se na osnovu parametara posebnih zahteva za kvalitet voćnih sokova navedenih u Tabelama.

Da bi se utvrdilo da li voćni skokovi ispunjavaju posebne zahteve za kvalitet obavezno se proverava prvih šest parametara iz Tabela.

Smatra se da voćni sokovi ispunjavaju posebne zahteve za kvalitet ako su prva dva parametra (relativna gustina i brix) u granicama vrednosti određenim u Tabelama, a vrednosti sledeća četiri parametra (L-jabučna kiselina, kalijum, ukupan fosfor i formolni broj) odstupaju do deset odsto u odnosu na vrednosti navedene u Tabelama, zbog specifičnosti sortimenta, pedoloških i klimatskih uslova u proizvodnji voća.

Ako vrednosti parametara L-jabučna kiselina, kalijum, ukupan fosfor i formolni broj (parametri od drugog do šestog) odstupaju više od deset odsto, proveravaju se sedmi i osmi parametar iz Tabela.

U slučaju iz stava 4. ovog člana smatra se da voćni sokovi ispunjavaju posebne zahteve za kvalitet, ako sedmi i osmi parametar (D-izolimunska kiselina odnosno bezšećerni ekstrakt i bezšećerni ekstrakt odnosno sorbitol) odstupaju do deset odsto u odnosu na vrednosti navedene u Tabelama, zbog specifičnosti sortimenta, pedoloških i klimatskih uslova u proizvodnji voća.

Član 23

(Brisano)

4.3. Zahtevi za kvalitet voćnih nektara

Član 24

Voćni nektari moraju da ispunjavaju pored zahteva za kvalitet iz člana 21. ovog pravilnika i zahteve za kvalitet date u Tabeli 10.

Tabela 10

Zahtevi za kvalitet u pogledu minimalnog sadržaja voćnog soka i/ili kaše u voćnim nektarima

I. Voćni nektari od jedne vrste voća Minimalan sadržaj voćnog soka i/ili kaše (u % po zapremini gotovog proizvoda)
1. Voće čiji je sok neprihvatljivo kiselog ukusa u prirodnom stanju
Naziv voća Botanički naziv  
Plod pasiflore Passiflora edulis Sims. 25
Lulo - 25
Crna ribizla Ribes nigrum L. 25
Bela ribizla Ribes rubrum L. 25
Crna ribizla Ribes rubrum L. 25
Ogrozd Ribes uva crispa 30
Plod pasjeg trna Hippophal rhamnoides L. 25
Trnjina Prunus spinoza L 30
Šljiva Prunus domestica L 30
Druge sorte šljiva - 30
Oskoruša Sorbus aukuparija L 30
Šipurak Rosa sp. L 40
Višnja Prunus cerasus L 35
Ostale sorte višnje - 40
Vaccinium myrtillus L  
Borovnica Vaccinium corymbosum L 40
Vaccinium agnustifolium  
Zove Sambucus nigra L 50
Malina Rubus idaeus L 40
Kajsija Prunus armeniaca L 40
Jagoda Fragaria L 40
Dud/kupina Morus L/Rubus fruticosus 40
Vaccinium macrocarpon  
Brusnica Aiton 30
Vaccinium oxycoccos L  
Dunja Cydonnia oblonga Mill. 50
Limun/limeta Citrus limon L Burm. f. 25
Citrus/Citrus aurantifolija  
Ostalo voće iz ove kategorije - 25
2. Voće sa malo kiseline, voće sa velikim sadržajem voćne pulpe ili voće sa jako izraženom aromom čiji je sok neprihvatljivog ukusa u prirodnom stanju
Mango Mangifera indica L 25
Banana Musa species 25
Guava Psidium guajava L 25
Papaja Carica papaya 25
Liči Litchi chinensis Sonn. 25
Azerola Malpighija sp. 25
Guanabana Annona muricata L. 25
Mrežasta anona Annona reticulata L. 25
Ljuskasta anona Annona squamosa L 25
Nar Punica granatum L 25
Indijanski kašu orah Anacardium occidentale L 25
Šljive mombin Spondias purpurea L. 25
Umbu Spondias tubersa Arruda 25
Ostalo voće iz ove kategorije - 25
3. Voće čiji je sok prijatnog ukusa u prirodnom stanju
Jabuka Malus domestica 50
Kruška Pirus domestica Medicus 50
Breskva Prunus persica L. 50
Citrus voće osim limuna i limete - 50
Ananas Ananas comosus 50
Ostalo voće iz ove kategorije - 50
II. Voćni nektari od dve ili više vrsta voća 50  

4.4. Zahtevi za kvalitet srodnih proizvoda

Član 25

Srodni proizvodi moraju da ispunjavaju zahteve za kvalitet iz člana 21. ovog pravilnika, zahteve za kvalitet voćnih sokova ili voćnih nektara, kao i zahteve za kvalitet koji se odnose na dodate sastojke.

Dodaci koje sadrže srodni proizvodi moraju da budu u skladu sa propisima kojima se uređuje njihov kvalitet i uslovi upotrebe.

5. Metode za ispitivanje kvaliteta

Član 26

Usaglašenost proizvoda sa zahtevima za kvalitet propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se metodama datim u Tabeli 11, kao i drugim međunarodno priznatim metodama.

Tabela 11

Metode za kontrolu kvaliteta

Redni broj Parametar kvaliteta Metoda određivanja Oznaka standarda
  1 2 3
1. Relativna gustina Piknometrija SRPS EN 1131:2005
2. pH-vrednost   SRPS EN 1132:2005
3. Određivanje formolnog broja Potenciometrijska titracija SRPS EN 1133:2005
4. Sadržaj natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma Atomsko apsorpciona spektrometrija (AAS) SRPS EN 1134:2005
5. Sadržaj pepela Gravimetrija SRPS EN 1135:2005
6. Sadržaj fosfora Spektrometrija SRPS EN 1136:2008
7. Sadržaj limunske kiseline Enzimsko određivanje – NADH spektrometrijska metoda SRPS EN 1137:2005
8. Sadržaj L-jabučne kiseline Enzimsko određivanje – NADH spektrometrijska metoda SRPS EN 1138:2005
9. Sadržaj D-izolimunske kiseline Enzimsko određivanje – NADPH spektrometrijska metoda SRPS EN 1139:2005
10. Sadržaj D-glukoze i D-fruktoze Enzimsko određivanje – NADPH spektrometrijska metoda SRPS EN 1140:2005
11. Sadržaj prolina Spektrometrija SRPS EN 1141:2008
12. Sadržaj sulfata   SRPS EN 1142:2008
13. Sadržaj hlorida Potenciometrijska titracija SRPS EN 12133:2008
14. Sadržaj pulpe Centrifugiranje SRPS EN 12134:2005
15. Sadržaj azota Metoda po Kjeldalu SRPS EN 12135:2008
16. Ukupan sadržaj karotenoida i pojedinih frakcija karotenoida Spektrofotometrija SRPS EN 12136:2005
17. Sadržaj vinske kiseline u soku od grožđa Tečna hromatografija visoke performanse SRPS EN 12137:2008
18. Sadržaj D-jabučne kiseline Enzimsko određivanje – NAD spektrometrijska metoda SRPS EN 12138:2005
19. ° Brix – Procena sadržaja rastvorljive suve materije Refraktometrija SRPS EN 12143:2005
20. Ukupna alkalnost pepela Titrimetrijska metoda SRPS EN 2144:2007
21. Ukupna suva materija Gravimetrija SRPS EN 12145:2005
22. Sadržaj saharoze Enzimsko određivanje – NADP spektrometrijska metoda SRPS EN 12146:2005
23. Ukupna kiselost Titrimetrijska metoda SRPS EN 12147:2005
24. Sadržaj hesperidina i naringina u sokovima od citrusa Tečna hromatografija visoke performanse SRPS EN 12148:2008
25. Sadržaj glukoze, fruktoze, sorbitola i saharoze Tečna hromatografija visoke performanse SRPS EN 12630:2004
26. Sadržaj D/L mlečne kiseline Enzimsko određivanje – NAD spektrometrijska metoda SRPS EN 12631:2005
27. Sadržaj sirćetne kiseline (acetata) Enzimsko određivanje – NAD spektrometrijska metoda SRPS EN 12632:2005
28. Sadržaj slobodnih aminokiselina Tečna hromatografija SRPS EN 12742:2004
29. Sadržaj ukupnog sumpor-dioksida Destilacija SRPS EN 13196:2003
30. Sadržaj patulina u bistrom i mutnom soku od jabuka i kaši HPLC metoda sa prečišćavanjem tečno-tečnom raspodelom SRPS EN 14177:2008
31. Sadržaj patulina u soku od jabuke, koncentrisanom soku jabuke i pićima koja sadrže sok od jabuke Tečna hromatografija visoke performanse SRPS ISO 8128-1:2007
32. Određivanje odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/ 12C) u šećerima iz voćnih sokova Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa SRPS ENV 12140:2008
33. Određivanje odnosa stabilnih izotopa kiseonika (18O/16O) u vodi iz voćnih sokova Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa SRPS ENV 12141:2008
34. Određivanje odnosa stabilnih izotopa vodonika (2H/1H) u vodi iz voćnih sokova Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa SRPS ENV 12142:2008
35. Određivanje odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u pulpi voćnih sokova Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa SRPS ENV 13070:2008
36. Sadržaj etanola Enzimsko određivanje IFU 52
37. Fumarna kiselina HPLC IFU 72
38. Sadržaj L-askorbinske kiseline HPLC IFU-17
39. Etarska ulja Titrimetrija posle destilacije IFU-45
40. Hidroksimetilfurfural Spektrofotometrija IFU-12
41. Konzervansi HPLC IFU 63
42. Boje (sintetičke) Hromatografija na papiru IFU 24
43. Određivanje sadržaja isparljivih kiselina, izraženo kao sirćetna kiselina Destilacija i titracija IFU-5

6. Pakovanje i deklarisanje

Član 27

Proizvodi se stavljaju u promet u originalnom pakovanju koje obezbeđuje da se očuva kvalitet i bezbednost proizvoda.

Član 28

Proizvodi koji se stavljaju u promet, moraju da budu deklarisani i označeni u skladu sa ovim pravilnikom i propisom kojim se uređuje deklarisanje i označavanje proizvoda.

Član 29

Supstance koje su neophodne za rekonstituciju proizvoda ne moraju da se navedu u deklaraciji.

Voćna pulpa ili voćne ćelije koje su naknadno dodate voćnom soku navode se u deklaraciji.

Naziv voćnog soka, koncentrisanog voćnog soka i voćnog nektara, može u deklaraciji da se dopuni rečima: “bistar”, “mutan” ili “kašast”.

Član 30

Kod mešavine voćnog soka i voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše, kao i kod voćnog nektara koji je delimično ili u potpunosti dobijen od jednog ili više koncentrisanih voćnih sokova ili koncentrisanih voćnih kaša, u deklaraciji se navode reči: “delimično proizveden od koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše” ili reči: “proizveden od koncentrisanog voćnog soka ili koncentrisane voćne kaše”.

Reči iz stava 1. ovog člana moraju da budu čitko odštampane neposredno u blizini naziva proizvoda i vidno istaknute u odnosu na pozadinu.

Kod voćnog nektara na deklaraciji se navodi minimalan sadržaj voćnog soka voćne kaše ili mešavine tih sastojaka rečima: “voćni sadržaj najmanje (minimum)…%”.

Podatak iz stava 3. ovog člana se navodi u istom vidnom polju kao i naziv proizvoda.

Član 31

U deklaraciji koncentrisanog voćnog soka koji nije namenjen krajnjem potrošaču, na ambalaži, etiketi uz ambalažu ili u pratećem dokumentu navodi se količina dodatog šećera, soka od limuna, kao i drugih dozvoljenih sredstava za regulisanje kiselosti.

7. Dodatni zahtevi za označavanje proizvoda

Član 32

Ako se proizvod dobija od jedne vrste voća, reč “voćni” u nazivu proizvoda može da se zameni nazivom te vrste voća (npr: naziv: “voćni sok jabuke” zamenjuje se nazivom: “sok jabuke”).

Ako se proizvod dobija od dve ili više vrsta voća, naziv proizvoda se dopunjuje nazivima upotrebljenih vrsta voća po opadajućem redosledu zastupljenih zapremina voćnih sokova ili kaša, osim soka od limuna, ako se u proizvodnji koristi u skladu sa članom 17. stav 6. ovog pravilnika.

Ako se proizvod dobija od tri ili više vrsta voća, nazivi vrsta voća u nazivu proizvoda mogu se zameniti izrazom: “od više vrsta voća” ili brojem upotrebljenih vrsta voća.

Ako je voćni sok zaslađen dodavanjem šećera, naziv proizvoda sadrži reč: “zaslađen” ili “sa dodatkom šećera” uz navođenje maksimalne količine dodatog šećera računato na suvu materiju i izraženog u gramima po litru gotovog proizvoda.

III Završne odredbe

Član 33

(Brisan)

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (“Službeni list SRJ”, broj 33/95 i “Službeni list SCG”, br. 56/03 i 4/04).

Član 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda

(“Sl. glasnik RS”, br. 67/2010)

Član 4

Subjekti u poslovanju hranom koji se bave proizvodnjom voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda uskladiće svoje poslovanje u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane za usklađivanje sa odredbama tog zakona.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni članovi Pravilnika o dopunama
Pravilnika o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda

(“Sl. glasnik RS”, br. 77/2011)

Član 2

Proizvodi proizvedeni, deklarisani i označeni u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda (“Službeni glasnik RS”, br. 27/10, 67/10, 70/10 – ispravka i 44/11) mogu se nalaziti u prometu do isteka roka trajanja.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se istekom šestog meseca od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Anketa

Da li mislite da se hranite zdravo?

Da - 49.7%
Ne - 50.3%

korpa-proizvoda

Aronija sok 0.7L - 750,00 RSD
Aronija sok 3L - 2.700,00 RSD
Aronija sok 3L - 2 brik pak - 5,400,00 RSD